Home > CommUniverCity Club

ENGLISH

Welcome to CommUniverCity Club! Each virtual lesson will be from 3:00pm-4:00pm. CLICK HERE to sign up your student! Full schedule and details below.

ESPAÑOL

¡Bienvenido a CommUniverCity Club! Cada lección virtual será de 3:00 pm a 4:00 pm. HAGA CLIC AQUI para inscribir a su estudiante! Horario completo y detalles abajo.

TIẾNG VIỆT
Chào mừng đến với câu lạc bộ CommUniverCity! Mỗi buổi học trực tuyến sẽ được giảng vào lúc 3 giờ-4 giờ chiều. NHẤN VÀO ĐÂY để ghi danh cho học sinh của quý vị! Lịch học đầy đủ và chi tiết bên dưới.

More details below ■ Mas detalles abajo ■ Thêm chi tiết bên dưới

Tuesday, May 18: Cybersecurity
Learn good internet habits! SJSU students will guide Rocketeers through a lesson on how to protect themselves online by sharing important vocabulary words and Join us! Sign up here.  

Martes 18 de mayo: Ciberseguridad
¡Aprenda buenos hábitos en Internet! Los estudiantes de SJSU guiarán a los Rocketeers a través de una lección sobre cómo protegerse en línea compartiendo palabras importantes de vocabulario y ¡Únase a nosotros! Registrate aquí.
Thứ Ba, Ngày 18 tháng 5:  An ninh mạng
Học các thói quen tốt khi dùng internet! Sinh viên SJSU sẽ hướng dẫn các Rocketeers làm thế nào để bảo vệ bản thân trên online bằng cách chia sẻ những vốn từ quan trọng và Tham gia với chúng tôi! Ghi danh ở đây.  

LESSON SCHEDULE:

Monday 4/26, Tuesday 4/27, Thursday, April 29: Engineering in Action
Learn the science about objects you use every day! Meet future superheroes who will share their journey to their current college path and explain what their superpower will be when they graduate. Sign up here.

Wednesday, April 28: Young Entrepreneurs Academy
Learn about successful business ideas and teams. What is your BIG idea? SJSU students will inspire you on a journey of generating an innovative idea and building your own successful company with that idea. Sign up here.

Friday, April 30: Environmental Education
Learn about the environment during Earth month! SJSU students will guide Rocketeers through a lesson on the nature around us in San Jose.  Want to know how to make our neighborhoods greener? Or learn about a cool thing in your neighborhood park? Join us! Sign up here.


HORARIO DE LECCIONES:

Lunes 26 de abril, martes 27 de abril, jueves 29 de abril: Ingeniería en acción
¡Aprenda la ciencia sobre los objetos que usa todos los días! Conozca a los futuros superhéroes que compartirán su viaje hacia su camino universitario actual y les explicarán cuál será su superpoder cuando se gradúen. HAGA CLIC AQUI

Miércoles 28 de abril: Academia de jóvenes emprendedores
Academia de jóvenes emprendedores: Obtenga información sobre equipos e ideas comerciales exitosas. ¿Cuál es tu GRAN idea? Los estudiantes de SJSU lo inspirarán en un viaje para generar una idea innovadora y construir su propia empresa exitosa con esa idea. HAGA CLIC AQUI

Viernes 30 de abril: educación sobre el medio ambiente
¡Aprenda sobre el medio ambiente durante el mes de la Tierra! Los estudiantes de SJSU guiarán a los Rocketeers a través de una lección sobre la naturaleza que nos rodea en San José. ¿Quieres saber cómo hacer que nuestros vecindarios sean más ecológicos? ¿O aprender algo interesante en el parque de su vecindario? ¡Únete a nosotros! HAGA CLIC AQUI


LỊCH HỌC
Thứ Hai ngày 26/4, Thứ Ba ngày 27/4, Thứ Năm ngày 29/4: Kỹ sư Thực hành
Học Khoa học từ các vật thể bạn sử dụng hằng ngày! Gặp gỡ các siêu anh hùng tương lai chia sẻ về hành trình đến đại học của họ và giải thích về siêu lực của họ khi tốt nghiệp.
Ghi danh tại đây.

Thứ Tư ngày 28/4: Học viện các Nhà doanh nghiệp Trẻ tuổi
Học các ý tưởng kinh doanh thành công và đội ngũ. Ý tưởng TO LỚN của bạn là gì? Sinh viên SJSU sẽ truyền cảm hứng cho hành trình tạo ra những ý tưởng đổi mới và xây dựng doanh nghiệp thành công của riêng bạn. Ghi danh tại đây.

Thứ Sáu ngày 30/4: Giáo dục Môi trường
Tìm hiểu về môi trường trong tháng Trái đất! Sinh viên SJSU sẽ hướng dẫn các Rocketeers qua một bài học về thiên nhiên xung quanh chúng ta tại San Jose. Bạn muốn biết cách làm cho khu dân cư của chúng ta trở nên xanh hơn? Hoặc tìm hiểu về một điều thú vị trong công viên khu phố của bạn? Tham gia với chúng tôi! Ghi danh tại đây.